Làm thế nào để bắt đầu lớp học Online!

Hướng dẫn đăng ký

1. Để học 2 lớp miễn phí, vui lòng bấm vào “đăng ký”

2. Nhập email khả dụng để nhận thư xác nhận từ trường.

3. Nhập mật khẩu cho tài khoản QQEnglish.

4. Bấm “Tiếp tục” để nhận email xác nhận.

5. Vui lòng kiểm tra hộp thư của bạn.

6.Bấm “Đóng” và kiểm tra hộp thư của bạn để xác nhận tài khoản.
( Gmail, Yahoo mail or  …)

7.Mở thư vừa nhận từ [email protected] 

8. Bấm vào đường link trong email để xác nhận tài khoản

9. Điền trường thông tin bắt buộc theo mẫu

10. Xin chúc mừng! Bạn đã đăng ký thành công. Vui lòng bấm “Tiếp theo”

Hướng dẫn kiểm tra hệ thống để bắt đầu lớp học

1. Trước khi thử, hãy chắc chắn rằng bạn đang dùng Google Chrome. Nếu đúng, hãy bấm “Bắt đầu” để check thiết bị

2. Bấm “Next” để kiểm tra chất lượng đường truyền

3. Bấm vào “Start testing

4. Bấm vào “Next” để tiếp tục

5. Bấm “Allow” để hệ thống có thể sử dụng Camera cho lớp học

6. Sau khi check Camera, vui lọng bấm “Next

7. Sau đó bấm “Allow” để hệ thống sử dụng microphone cho lớp học

8. Vui lòng chọn “Next” để tiếp tục

9. Kiểm tra âm thanh. Vui lòng nói và chắc chắn bạn cũng nghe thấy giọng của mình.

10. Tất cả thiết bị đã được kiểm tra và giờ bạn có thể đi đến lớp học.

Hướng dẫn đặt lớp học đầu tiên

1. Đăng nhập vào website bằng cách bấm  vào nút dưới đây

2. Chọn “reserve

3. Chọn “ngày” và “giờ” mà bạn muốn học

4. Bấm “tìm kiếm”

5. Chọn giáo viên và bấm “Open” để đặt lớp học

6. Bấm vào “Reserve

7. Bấm “Next” để xem trước giáo trình mà bạn sẽ học

8. Để chắc chắn, vui lòng kiểm tra chi tiết giáo viên của bạn

9. bạn có thể thấy lịch học ngay trên lịch ở phần trang chủ.

Hướng dẫn vào lớp học đầu tiên

1.Đăng nhập vào trang web để đi đến lớp học.

2. Bạn có thể bấm vào “TÊN” của bạn ở phía trên và đi đến trang chủ.

3. Bấm vào lịch học ngay trên trang lịch của bạn.

4. Bấm vào giờ học, sau đó bấm vào “Nhập lớp học”. Bạn có thể nhập lớp học trước 15 phút